Zjazd prezesów okręgowych i szefów sanitarnych Polskiego Czerwonego Krzyża w Warszawie 06 wsześnia 1930

Uczestnicy zjazdu. Siedzą od lewej: szef sanitarny Zarządu Głównego PCK dr Czesław Wroczyński, prezes oddziału wileńskiego Polskiego Czerwonego Krzyża Uniechowski, prezes okręgu krakowskiego PCK Kreczmer, delegat rządu dla spraw PCK płk dr Stefan Rudzki, wiceprezes Komitetu Głównego Polskiego Czerwonego Krzyża Włodzimierz Kryński, prezes Zarządu Głównego PCK Ludwik Darowski, prezes Komitetu Głównego PCK hr. Henryk Potocki, sekretarz generalny PCK Anna Paszkowska, wiceprezes Zarządu Głównego PCK Józef Wielowieyski, prezes zarządu okręgu lwowskiego PCK Paweł Garapich, prezes okręgu lubelskiego PCK dr Stanisław Bryła, szef sanitarny okręgu podlaskiego PCK dr Krakówka.

Znak

Spis treści:

Struktura PCK

Misja

Ruch

Zasady

Historia PCK

Podstawy Prawne

Założenia

Strategia 2020... ratując życie, zmieniamy sposób myślenia

Podstawy prawne

Historia PCK

Struktura PCK

Znak

Siedem zasad którymi kieruje się Międzynarodowy Ruch Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca                                                               

Międzynarodowy Ruch Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca

Misja

Strategia 2020 stanowi podstawę dla planów strategicznych poszczególnych Stowarzyszeń Krajowych. Ramy te tworzą dynamiczny proces, który odpowiada na zmieniające się okoliczności. Strategia motywuje naszych członków, wolontariuszy, pracowników i sympatyków do kreatywnego i innowacyjnego zaangażowania w jej praktyczną realizację. Stanowić to będzie ważny wkład w zmiany, jakich pragniemy dokonać. Co dwa lata na Zgromadzeniu Ogólnym, Międzynarodowa Federacja będzie przedstawiać raport dotyczący postępów implementacji Strategii, w celu monitorowania jej systematycznego wdrażania. Przegląd cząstkowy przeprowadzony zostanie w 2015, a końcowy w 2019.

Strategia Polskiego Czerwonego Krzyża na lata 2012-2016
Strategia 2020... ratując życie, zmieniamy sposób myślenia (wersja skrócona)
Zobowiązania Humanitarne na lata 2012-2015 dla Polskiego Czerwonego Krzyża
Polityka Dyplomacji Humanitarnej

Polski Czerwony Krzyż jest stowarzyszeniem krajowym Czerwonego Krzyża Rzeczypospolitej Polskiej w rozumieniu Konwencji Genewskich o ochronie ofiar wojny z dnia 12 sierpnia 1949 roku (Dziennik Ustaw nr 38 poz.171) i Protokołów dodatkowych do tych Konwencji z dnia 8 czerwca 1977 roku (Dziennik Ustaw z 1992 roku nr 41 poz.175).

PCK działa na podstawie Ustawy z dnia 16 listopada 1964 roku o Polskim Czerwonym Krzyżu (Dz. U. Nr 41, poz. 276) oraz wydanego na jej podstawie Statutu zatwierdzonego Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 20 września 2011 r. (Dz. U. Nr 217, poz. 1284).

Wewnętrzne zasady funkcjonowania oraz szczegółowe kompetencje organów Stowarzyszenia określają Regulaminy zatwierdzone przez Krajową Radę Reprezentantów PCK.


Ogólne


Ustawa o Polskim Czerwonym Krzyżu
Statut Polskiego Czerwonego Krzyża


Organizacyjne


 Uchwała Zarządu Głównego PCK z dnia 17 lutego 2015 roku w sprawie założeń programowych Ruchu Młodzieżowego Polskiego Czerwonego Krzyża na lata 2015 - 2017 + załącznik
 Uchwała nr 268/2014 ZG PCK w sprawie zmian w zasadach funkcjonowania ruchu honorowego krwiodawstwa w Polskim Czerwonym Krzyżu i w Regulaminie Rad Honorowego Krwiodawstwa Polskiego Czerwonego Krzyża.

 Uchwała nr 258/2014 ZG PCK w sprawie Wykazu jednostek Systemu Ratownictwa PCK.  Uchwała nr 257/2014 ZG PCK w sprawie Krajowego Zespołu Koordynacyjnego ds. Ratownictwa przy Zarządzie Głównym PCK

 Uchwała nr 256/2014 ZG PCK w sprawie dokumentów obowiązujących w Grupie Ratownictwa PCK.

 Uchwała nr 255/2014 ZG PCK w sprawie organizowanej przez PCK Ogólnopolskiej Olimpiady Promocji Zdrowego Stylu Życia.

 Uchwała nr 248/2014 ZG PCK w sprawie Systemu szkoleń pierwszej pomocy w PCK.

 Uchwała nr 250/2014 ZG PCK w sprawie powołania Komisji Programowej Pierwszej Pomocy PCK

 Uchwała nr 15/2012 Krajowego Zjazdu PCK w sprawie uchwalenia wysokości składki członkowskiej PCK.

 Uchwała nr 11/2012 Krajowego Zjazdu PCK w sprawie nowelizacji Regulaminu Odznaki Honorowej PCK oraz zasady pracy Kapituły Odznaki Honorowej PCK

 Uchwała nr 32/2014 ZG PCK w sprawie sprawozdania programowo-organizacyjnego z działalności Stowarzyszenia w roku 2013

 Uchwała nr 31/2014 ZG PCK w sprawie składu Zarządu Głównego Polskiego Czerwonego Krzyża, reprezentowania Stowarzyszenia oraz składania oświadczeń woli.

 Uchwała nr 203 ZG PCK ws. zasad funkcjonowania ruchu honorowego krwiodawstwa w PCK

 Uchwała nr 204 ZG PCK ws. Regulaminu Rad Honorowego Krwiodawstwa PCK

 Uchwała nr 205 ZG PCK ws. funkcjonowania rad honorowego krwiodawstwa PCK

 Uchwała nr 122/2013 ZG PCK ws. struktur i zasad działania ruchu młodzieżowego PCK

 Ramowy regulamin jednostki podstawowej PCK

 Regulamin funkcjonowania oddziału rejonowego PCK oraz jego biura

 Zasady wręczania odznaczeń w trakcie uroczystości PCK

 Regulamin Klubu Honorowych Dawców Krwi PCK

 Status Honorowego Dawcy Krwi PCK

 Regulamin Grup Ratownictwa PCK

 Struktury i zasady działania Ruchu Młodzieżowego PCK

 Zasady wyborcze do rad młodzieżowych PCK 2013

 Profil kandydata do rad młodzieżowych PCK 2013

 Polityka Młodzieżowa IFRC 2011

 Polityka Wolontariatu IFRC 2011


Ochrona znaku

 

Wyciąg z Konwencji Genewskich o Ochronie Ofiar Wojny - Konwencja I Rozdział VII - O Znaku Rozpoznawczym

Wyciąg z Ustawy o Polskim Czerwonym Krzyżu - Rozdział 3 - Ochrona Znaku i Nazwy Czerwonego Krzyża

Regulamin Używania Znaku Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca

Przewodnik o ochronie znaku Czerwonego Krzyża

Regulamin Odznaki Honorowej PCK

Wszyscy mogą w ten czy inny sposób, każdy w swej dziedzinie i w miarę swych sił, przyczynić się w jakimś stopniu do […] szlachetnego dzieła.”
Henry Dunant

 

Założycielem i twórcą ruchu Czerwonego Krzyża jest Henry Dunant (1828-1910), kupiec szwajcarski z Genewy, pierwszy laureat pokojowej Nagrody Nobla (1901).

 

W 1859 r., w drodze na spotkanie z cesarzem, przejeżdża koło włoskiego miasteczka Solferino, gdzie dogorywa najkrwawsza w ówczesnej Europie (obok bitwy pod Waterloo) – bitwa pod Solferino, stoczona między armią austriacką a sprzymierzonymi siłami francusko-włoskimi. Liczba ofiar przekracza 40 000. Obok ciał zabitych, których nikt nie zbiera z pola walki, umierają w męczarniach tysiące rannych żołnierzy. Niewielkie i źle zorganizowane wojskowe służby medyczne są bezradne wobec ogromu nieszczęścia.

Dunant, choć nie ma żadnego przygotowania medycznego, stara się pomóc rannym i umierającym. Przerażające doświadczenia nie dają mu spokoju i po dwóch latach pisze książkę "Wspomnienie Solferino", gdzie proponuje powołanie we wszystkich krajach stowarzyszeń pomocy, których przeszkoleni wolontariusze mogliby nieść ratunek rannym na polu walki. Aby wolontariusze byli bezpieczni, muszą się wyróżniać przy pomocy znaku, powszechnie uznawanego przez wszystkie strony konfliktu i dającego status pełnej neutralności. Tak rodzi się idea Czerwonego Krzyża.

W Polsce organizacja powstała po odzyskaniu niepodległości w 1919 roku jako Polskie Towarzystwo Czerwonego Krzyża. 18 stycznia 1919, z inicjatywy Stowarzyszenia Samarytanin Polski, zwołano naradę wszystkich istniejących na ziemiach polskich organizacji kierujących się w działaniu czerwonokrzyskimi ideałami. Organizacje te podczas narady odbywającej się pod patronatem Heleny Paderewskiej utworzyły Polskie Towarzystwo Czerwonego Krzyża. Pierwszym prezesem organizacji został Paweł Sapieha. W 1927 roku Polskie Towarzystwo Czerwonego Krzyża zmieniło nazwę na Polski Czerwony Krzyż, który działa nieprzerwanie już prawie 100 lat.

 

Historia PCK
Hymn Polskiego Czerwonego Krzyża - Nuty
Hymn Polskiego Czerwonego Krzyża - Format MP3 - 1,6MB
Hymn Polskiego Czerwonego Krzyża - Słowa

Struktura organizacyjna Polskiego Czerwonego Krzyża składa się z czterech poziomów: krajowego, okręgowego, rejonowego oraz jednostek podstawowych. Na poziomie krajowym funkcjonuje Zarząd Główny Polskiego Czerwonego Krzyża,  w województwach 16 Oddziałów Okręgowych, a na szczeblu powiatowym ponad 250 Oddziałów Rejonowych. Poziom czwarty, najniższy w hierarchii, a tym samym jej fundament, to jednostki podstawowe: Szkolne Koła PCK, Grupy Społecznych Instruktorów Młodzieżowych (SIM), Kluby Honorowych Dawców Krwi, Grupy Ratownictwa i Grupy Pomocy Humanitarnej.

Władzę naczelną nad pracami Stowarzyszenia sprawują:

  • Krajowy Zjazd - organ regulujący wewnętrzne zasady funkcjonowania Stowarzyszenia oraz wyznaczający ramową strategię jego działań. W skład Krajowego Zjazdu wchodzą delegaci terenowi - przedstawiciele okręgów;
  • Zarząd Główny - organ wykonawczy, który kieruje pracami Stowarzyszenia. Jego członków wybiera na czteroletnią kadencję Krajowy Zjazd.

Na szczeblu krajowym działają także: Główna Komisja Rewizyjna, Sąd Organizacyjny oraz Kapituła Odznaki Honorowej PCK.

Znak Czerwonego Krzyża, zwany również Krzyżem Genewskim, utworzony został podczas konferencji międzynarodowej w Genewie w 1863 r. jako znak rozpoznawczy ochotników niosących pomoc rannym żołnierzom. W rok później odwrócone barwy flagi szwajcarskiej stały się uznanym międzynarodowo znakiem wojskowych służb medycznych, a ochotnicy zrzeszający się w krajowych stowarzyszeniach niosących pomoc, dali początek Międzynarodowemu Ruchowi Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca.

W części krajów muzułmańskich zamiast czerwonego krzyża używany jest, pełniący te same funkcje, znak czerwonego półksiężyca. W celu uniknięcia kojarzenia znaków z symboliką religijną, Państwa Strony Konwencji Genewskich w 2005 r. przyjęły trzeci znak o charakterze ochronnym - tzw. czerwony kryształ.

 

 

Znak czerwonego krzyża lub czerwonego półksiężyca może mieć dwa znaczenia: ochronne oraz informacyjne.

Znak w znaczeniu ochronnym używany jest podczas konfliktu zbrojnego i wskazuje walczącym, że oznaczone nim osoby,  jednostki medyczne oraz środki transportu są chronione przez Konwencje Genewskie i ich Protokoły Dodatkowe. Znak, spełniając funkcję ochronną powinien mieć odpowiednio duże wymiary, aby być widocznym.

Znak w znaczeniu informacyjnym ma niewielkie wymiary i  wskazuje, że dana osoba lub obiekt są związane z Międzynarodowym Ruchem Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca. Znak używany przez stowarzyszenie krajowe w czasie pokoju jest niewielkich rozmiarów - używany jako znak stowarzyszenia powinno występować razem z jego nazwą lub inicjałami.

 

Znak Polskiego Czerwonego Krzyża Znak Międzynarodowego Komitetu Czerwonego Krzyża
Znak Międzynarodowej Federacji Stowarzyszeń Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca
Znak Międzynarodowego Ruchu Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca

 

Linki:
Ochrona znaku czerwonego krzyża

7 ZASAD

Międzynarodowy Ruch Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca zrodzony z troski o niesienie pomocy rannym na polu bitwy, bez czynienia jakiejkolwiek między nimi różnicy, podejmuje wysiłki, zarówno na płaszczyźnie międzynarodowej, jak i krajowej, w kierunku zapobiegania we wszelkich okolicznościach cierpieniom ludzkim i ich łagodzenia. Zmierza do ochrony życia i zdrowia oraz zapewnienia poszanowania osobowości człowieka. Przyczynia się do wzajemnego zrozumienia, przyjaźni i współpracy oraz do trwałego pokoju między wszystkimi narodami.

 

W celu zachowania powszechnego zaufania Ruch powstrzymuje się od uczestnictwa w działaniach zbrojnych oraz - w każdym czasie - w sporach natury politycznej, rasowej, religijnej lub ideologicznej.

 

 

 

 

Ruch niesie pomoc dobrowolnie, nie kierując się chęcią osiągnięcia jakiejkolwiek korzyści.

 

 

 

 

 

 

 

 

Międzynarodowy Ruch Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca, w którym wszystkie stowarzyszenia mają równe prawa i obowiązek niesienia sobie nawzajem pomocy, obejmuje swoją działalnością cały świat.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Międzynarodowy Ruch Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca w wypełnianiu swojej misji kieruje się zawsze siedmioma podstawowymi zasadami, które są stałe i nie ulegają wpływom aktualnych ideologii.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nie czyni żadnej różnicy ze względu na narodowość, rasę, wyznanie, pozycję społeczną lub przekonania polityczne. Zajmuje się wyłącznie niesieniem pomocy cierpiącym, kierując się ich potrzebami i udzielając pierwszeństwa w najbardziej naglących przypadkach.

 

 

 

Ruch jest niezależny. Stowarzyszenia krajowe służąc pomocą władzom publicznym w ich działalności humanitarnej i podlegając prawu obowiązującemu w ich państwach, powinny zawsze korzystać z samodzielności pozwalającej im na działania w każdym czasie, zgodnie z zasadami Ruchu.

 

 

 

W każdym kraju działa tylko jedno stowarzyszenie Czerwonego Krzyża albo Czerwonego Półksiężyca. Powinno ono być otwarte dla wszystkich i obejmować swą humanitarną działalnością obszar całego kraju.

Polski Czerwony Krzyż to organizacja zrzeszona w największym ogólnoświatowym ruchu humanitarnym, jednym z najstarszych w historii ludzkości.  Jego częściami składowymi są działające na szczeblu międzynarodowym: Międzynarodowy Komitet Czerwonego Krzyża (MKCK), Międzynarodowa Federacja Stowarzyszeń Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca (Federacja) oraz stowarzyszenia krajowe Czerwonego Krzyża lub Czerwonego Półksiężyca.

Zajrzyj na: http://www.redcross.int/

Schemat struktur Międzynarodowego Ruchu

Porozumienie z Sewilli

Misją Polskiego Czerwonego Krzyża jest zapobieganie ludzkim cierpieniom i łagodzenie ich skutków oraz ochrona ludzkiej godności, bez jakiejkolwiek dyskryminacji na tle narodowości, rasy, płci, przekonań religijnych lub politycznych.

Polski Czerwony Krzyż to największa i najstarsza organizacja humanitarna w Polsce. Jesteśmy częścią Międzynarodowego Ruchu Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca. W swoich działaniach kierujemy się 7 zasad.

Polski Czerwony Krzyż

Logowanie email dla HDK

Wspierają nas

Prawo humanitrane

Poszukiwanie osób

Ratownictwo

Krwiodawstwo

Oddaj krew

Uprawnienia krwiodawców

Menu

Jak ty możesz pomóc

Pomoc i opieka

Komu i jak pomagamy

Kim jesteśmy

Copyright © 2015-2018 OR PCK BYTOM. All rights reserved.                                                                                                                                         Redakcja serwisu:
                                                                                                                                                                                                                                        Projekt i wykonanie:
Jonatan Respondek 

                                                                                                                                                                                                                  Aktualności i redakcja: Andrzej Czerwiński , Judyta Kasprzycka