Statystyki

Copyright © 2015-2018 OR PCK BYTOM. All rights reserved.                                                                                                                                         Redakcja serwisu:
                                                                                                                                                                                                                                        Projekt i wykonanie:
Jonatan Respondek 

                                                                                                                                                                                                                  Aktualności i redakcja: Andrzej Czerwiński , Judyta Kasprzycka

Kim jesteśmy

Komu i jak pomagamy

Pomoc i opieka

Jak ty możesz pomóc

Menu

Uprawnienia krwiodawców

Oddaj krew

Krwiodawstwo

Ratownictwo

Poszukiwanie osób

Prawo humanitrane

Wspierają nas

Logowanie email dla HDK

 

 • prowadzenie poszukiwań i ustalanie losów ofiar wojen, konfliktów zbrojnych
   i klęsk żywiołowych (w tym ofiar II wojny światowej i uchodźców/migrantów)


   
 • wystawianie zaświadczeń o losach osób poszukiwanych na podstawie naszych  dokumentów
  oraz dokumentów uzyskanych w wyniku podejmowanych  starań


   
 • poszukiwanie mogił wojennych w kraju i za granicą

   
 • przekazywanie tzw. messages (mesaży) czerwonokrzyskich czyli wiadomości rodzinnych
  do krajów objętych konfliktami zbrojnymi lub klęskami żywiołowymi

   
 • udział w ekshumacjach ofiar wojny

   
 • prowadzenie tzw. poszukiwań humanitarnych (czyli poszukiwań gdy najbliższa rodzina nagle utraciła kontakt z krewnym za granicą, pomimo że posiada jego ostatni adres zamieszkania) w tym poszukiwania osób, które w ostatnich latach wyjechały w celach zarobkowych za granicę (tzw. migranci ekonomiczni)

   
 • poszukiwania migrantów z zagranicy, którzy zaginęli na terytorium Polski

   

 

Podstawy prawne działania Biura Informacji i Poszukiwań:

 

 • Art. 122-125 Konwencji genewskich z dn. 12.08.1949 r., które nakładają na Państwo-Stronę obowiązek tworzenia służb informacyjno-poszukiwawczych, powołanych do zbierania i przekazywania informacji o ofiarach wojen i konfliktów zbrojnych. Każde krajowe stowarzyszenie Czerwonego Krzyża prowadzi swoją służbę poszukiwawczą, współpracując ściśle z Międzynarodowym Komitetem Czerwonego Krzyża w Genewie.
 • Ustawy z 16.11.1964 r. o Polskim Czerwonym Krzyżu, w której art. 3 ust. 3 przewiduje się prowadzenie Krajowego Biura Informacji przewidzianego w Konwencjach międzynarodowych o traktowaniu jeńców wojennych oraz ochronie osób cywilnych podczas wojny.
 • Statutu PCK przyjętego Rozporządzeniem Rady Ministrów z 20.09.2011 r. w & 9 pkt.3, gdzie stwierdza się, że „PCK prowadzi - na zlecenie Państwa - Krajowe Biuro Informacji, przewidziane w Konwencjach genewskich”.
   

 

Biuro Informacji i Poszukiwań PCK przestrzega przepisów Ustawy o ochronie danych osobowych z 29 sierpnia 1997 r. oraz zasady dyskrecji odnośnie losów osób poszukiwanych i poszukujących.Biuro Informacji i Poszukiwań PCK współpracuje z:

 • Międzynarodowym Komitetem Czerwonego Krzyża w Genewie - Centralną Agencją Poszukiwań w Genewie - www.icrc.org
 • Międzynarodowym Biurem Poszukiwań w Arolsen - www.its-arolsen.org
 • Kilkudziesięcioma stowarzyszeniami krajowymi Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca z całego świata
 • Podczas prowadzenia starań Biuro zwraca się do Archiwów Państwowych, Wydziału Udostępniania Informacji Departamentu Spraw Obywatelskich MSW, urzędów stanu cywilnego, Instytutu Pamięci Narodowej, Żydowskiego Instytutu Historycznego oraz wielu innych instytucji krajowych.


   

Działalność Krajowego Biura Informacji i Poszukiwań PCK jest finansowana
przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji 

Główne zadania Biura Informacji i Poszukiwań PCK:

Kliknij mnie

Kliknij mnie