Spis treści:


1. Pomoc żywnościowa w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym
realizowanym w Podprogramie 2016

 

2. Zasady przekazywania artykułów spożywczych osobom najbardziej potrzebującym:

 

3. Co trzeba zrobić by otrzymać pomoc żywnościową?

 

4. Sposób kwalifikowania osób do uczestnictwa w PO PŻ

 

5.Wydawanie artykułów dystrybuowanych – wydawanych przez OPL – Oddział Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Bytomiu – Magazyn Żywności PCK Bytom, ul. Łużycka12a

6. Działania w zakresie nieodpłatnej dystrybucji artykułów spożywczych
wśród osób najbardziej potrzebujących

 

7. Działania towarzyszące. W ramach programu FEAD
w podprogramie 2016 planujemy i realizujemy działania w ramach środków towarzyszących:

 

8. Finansowanie

 

 

01 grudnia 2016

l1. Pomoc żywnościowa w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym
realizowanym w Podprogramie 2016

 

 

Oddział Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża informuje iż rozpoczął realizację Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym realizowanym w Podprogramie 2016. Zadanie to prowadzimy od sierpnia 2016 roku i dostawy będziemy przyjmować do kwietnia 2016 roku.
Natomiast wydawanie żywności dla beneficjentów trwać będzie do czerwca 2017.

Działania te prowadzone są dla 6500 beneficjentów z naszego miasta Bytom.
Jest to jeden z największych programów prowadzonych na terenie naszego województwa.

 

 

2. Zasady przekazywania artykułów spożywczych osobom najbardziej potrzebującym:

 

Wybraną formą przekazywania artykułów spożywczych osobom najbardziej potrzebującym są paczki żywnościowe.
Paczka żywnościowa dla jednego odbiorcy to: minimum kilka (tj. co najmniej trzy) artykułów spożywczych z różnych grup towarowych wydanych jednorazowo  wchodzących w skład zestawu Podprogramu 2016. 

Osobom potrzebującym przysługują paczki żywnościowe, przez cały okres trwania programu podopieczni otrzymują
(na jednego beneficjenta przez cały okres trwania programu):

 

 

Makaron jajeczny – 5 kg
Ryż biały – 5 kg

Herbatniki – 2 kg

Mleko UHT – 9 l

Ser podpuszczkowy dojrzewający – 2,4 kg

Groszek z marchewką – 3,20 kg

Fasola biała – 3,20 kg

Koncentrat pomidorowy – 1,28 kg

Powidła śliwkowe – 1,20 kg

Gulasz wieprzowy z warzywami – 4,25 kg

Filet z makreli w oleju – 1,36 kg

Szynka drobiowa – 2,70 kg

Cukier biały – 4 kg

Olej rzepakowy – 4 l

 

 

W Bytomiu obsługując 6500 osób wskaźnik liczby przewidzianych paczek wynosi  31218, a średnia ilość wydań na osobę wchodzących w skład zestawu na program 2016 wynosi  5.

 

 

 

3. Co trzeba zrobić by otrzymać pomoc żywnościową?

 

Pomocą żywnościową w ramach PO PŻ mogą być objęte osoby i rodziny znajdujące się  w trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 150% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2015 (w sprawie kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych pomocy społecznej).
Pomoc będzie skierowana do grup najbardziej potrzebujących tj:

- bezdomni, - niepełnosprawni, - migranci, osoby obcego pochodzenia, mniejszości narodowe (w tym społeczności marginalizowane takie jak Romowie) – pozostałe grupy odbiorców spełniające kryteria określone w pkt. 11

 

 

 

4. Sposób kwalifikowania osób do uczestnictwa w PO PŻ

 

Współpracujemy z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie w Bytomiu w zakresie doboru odbiorców i weryfikacji kwalifikowalności odbiorców końcowych.

MOPR będą wydawać osobą skierowania do otrzymania pomocy żywnościowej lub przekazywać nam listy konkretnych zakwalifikowanych osób/rodzin zatwierdzonych do otrzymania do pomocy z PO PŻ, pod warunkiem uzyskania zgody tych osób. MOPR będzie brał pod uwagę fakt korzystania z form pomocy finansowanej w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania  „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”  na lata 2014 – 2020, tak aby zapewnić uzupełniający charakter pomocy z PO PŻ.

Każda osoba skierowana z MOPR-u do otrzymania pomocy żywnościowej jest zobligowania do podpisywania każdorazowo listy odbioru żywności. Ponad to każda osoba musi podpisać odpowiednie oświadczenie (wzór nr 7).

 

 

 

 

5. Wydawanie artykułów dystrybuowanych – wydawanych przez OPL
– Oddział Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Bytomiu
– Magazyn Żywności PCK Bytom, ul. Łużycka 12a

 

W ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym realizowanego w podprogramie 2016
na terenie miasta Bytom w naszym magazynie żywności zlokalizowanym przy ul. Łużyckiej 12a towar wydawany jest od 5 września 2016 roku. A kolejność wydawania towaru dla poszczególnych Terenowych Punktów Pomocy Środowiskowej (TPPŚ) Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Bytomiu przedstawia się następująco:

 

Poniedziałek: Rejon TPPŚ:


nr 1 przy pl. Akademickim 9,

nr 2 przy ul. Woźniaka 53/7

 

Wtorek: Rejon TPPŚ: 


nr 3 przy ul. Piłsudzkiego 67,

nr 4 przy ul. Powstańców Warszawskich 14, 

nr 5 przy ul. Orzegowskiej 20a (Szombierki)

 

Środka: Rejon TPPŚ:


nr 6 przy ul. Piecucha 10 (Bobrek),

nr 7 przy ul. Szymały 122B (Stroszek),

nr 8  przy ul. Stolarzowickiej 35 (Miechowice)

 

Czwartek: Rejon TPPŚ:


nr 9 przy ul. Armii Krajowej 54b (Łagiewniki),

nr 10 przy ul. Piłsudzkiego 67

 

Piątek: Rejon TPPŚ:


nr 11 przy ul. Konstytucji 89 (Karb),

przy Noclegowni w Bytomiu,

oraz Uczestnicy projektu BY-PASMagazyn Żywności Zlokalizowany jest w Bytomiu przy ul. Łużyckiej 12a (wejście od boiska)
Towar wydawany jest w kolejności dla poszczególnych rejonów od poniedziałku do piątku

od 8:00 do 13:30. Z Magazynem Żywności można się kontaktować pod numerem telefonu: 32/ 726-52-67 lub pod adresem email: magazyn@pck.bytom.pl

 

 

 

6. Działania w zakresie nieodpłatnej dystrybucji artykułów spożywczych
wśród osób najbardziej potrzebujących

 

Działania te prowadzimy zgodnie z:
- Programem Operacyjnym Pomoc Żywnościowa 2014-2020, zwanym dalej PO PŻ, współfinansowanym z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym zwanego dalej FEAD.
- Wytycznymi instytucji Zarządzającej (MRPiPS) dla Instytucji Pośredniczącej i beneficjentów dotyczącymi działań realizowanych w ramach FEAD w programie 2016 wydanymi na podstawie art. 134a pkt 6 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej, zwanymi dalej Wytycznymi IZ,

Działania nieodpłatne realizowane są przez Oddział Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Bytomiu w skład tych działań wchodzi:

- Wydawanie odzieży dla beneficjentów programu FEAD w Magazynie Odzieży zlokalizowanym przy  u Oddziale Rejonowym Polskiego Czerwonego Krzyża w Bytomiu przy ul. Moniuszki 13 w każdą środę od godziny 08:00 do 11:00

- Prowadzenie zajęć z zakresu Pierwszej Pomocy w nagłych warunkach zagrożenia życia. Zajęcia te prowadzone są przez Instruktora Pierwszej Pomocy PCK oraz Ratownika PCK zgodnie z informacjami dostępnymi w Biurze OR PCK Bytom,  Magazynie Żywności oraz w mediach PCK.  

 

 

 

 

7. Działania towarzyszące. W ramach programu FEAD
w podprogramie 2016 planujemy i realizujemy działania w ramach środków towarzyszących:

 

1.  Warsztaty kulinarne dla różnych grup pokoleniowych z udziałem ekspertów kulinarnych, kuchmistrzów, dietetyków, pokazujące różne możliwości przygotowania potraw i wykorzystania artykułów spożywczych,
2. Warsztaty dietetyczne i dotyczące zdrowego żywienia,
3. Programy edukacyjne mające na celu zapoznanie z zasadami zdrowego odżywiania
i przeciwdziałania marnowaniu żywności,
4. Warsztaty edukacji ekonomicznej (nauka tworzenia, realizacji i kontroli realizacji budżetu domowego, ekonomicznego prowadzenia gospodarstwa domowego, z uwzględnieniem wszystkich finansowych i rzeczowych dochodów rodziny, w tym darów żywnościowych).

Warsztaty prowadzone będą w Bytomiu w Zespołu Szkół Gastronomiczno Hotelarskich w Bytomiu przy ul. Żeromskiego 26 (naprzeciw Szpitala nr 1 ). Warsztaty będą trwać 2 godziny lekcyjne od 14:00 do 15:30 (zawsze). Podczas warsztatów jest przewidziany ciepły napój i słodki poczęstunek.  

Planowana ilość warsztatów 22. Jednorazowo przewiduje się udział ok 40-50 beneficjentów.  Warsztat składa się z 4 części i po zakończeniu ostatniej części cykl tematyczny rozpoczyna się od nowa.

Propozycja terminów warsztatów wraz z tematyką na rok 2016:


Październik 2016r.:
1) 27/10/2016 – warsztaty dietetyczne cz. 1 – „Prawidłowe i racjonalne żywienie”
Listopad 2016r.:
1) 03/11/2016 – warsztaty dietetyczne cz. 2 „Nie marnuj jedzenia i wartości odżywczych”
2) 10/11/2016 – warsztaty edukacji ekonomicznej „Domowe finanse - żywność”
3) 15/11/2016 – warsztaty kulinarne „Kulinarnie mocni”
4) 17/11/2016 – warsztaty dietetyczne cz. 1 – „Prawidłowe i racjonalne żywienie”
5) 29/11/2016 – warsztaty dietetyczne cz. 2 – „Nie marnuj jedzenia i wartości odżywczych”

Grudzień 2016r.:
1) 08/12/2016 – warsztaty edukacji ekonomicznej „Domowe finanse - żywność”
2) 15/12/2016 – warsztaty kulinarne „Kulinarnie mocni”

 

W ramach realizacji Podprogramu 2016 liczba osób przewidziana do objęcia działaniami w ramach środków towarzyszących wynosi 849 natomiast liczba działań planowanych w ramach środków towarzyszących to 22.

 

 

8. Finansowanie
DANE SĄ ZGODNE Z:

 


     Wytycznymi Instytucji Zarządzającej (MRPiPS) dla Instytucji Pośredniczącej i beneficjentów dotyczących działań realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w Podprogramie 2016


Podpisanymi i zatwierdzonymi przez podsekretarza stanu: Elżbietę Bojanowską

Warszawa, dnia 03 października 2016 r. (treść ujednolicona) 

 

 

 

  

 

 

 

Pomoc Żywnościowa FEAD 2016 w ramach PO PŻ 2014-2020 EFPNP w podprogramie 2016

Logowanie email dla HDK

Wspierają nas

Prawo humanitrane

Poszukiwanie osób

Ratownictwo

Krwiodawstwo

Oddaj krew

Uprawnienia krwiodawców

Menu

Jak ty możesz pomóc

Pomoc i opieka

Komu i jak pomagamy

Kim jesteśmy

Copyright © 2015-2018 OR PCK BYTOM. All rights reserved.                                                                                                                                         Redakcja serwisu:
                                                                                                                                                                                                                                        Projekt i wykonanie:
Jonatan Respondek 

                                                                                                                                                                                                                  Aktualności i redakcja: Andrzej Czerwiński , Judyta Kasprzycka